Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje działanie
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie 1 – 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
(Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)
Nr Umowy: RPDS.01.05.01-02-1030/20
Tytuł Projektu: Wsparcie na utrzymanie działalności firmy CITI POLSKA Sp. z o.o.
Nazwa beneficjenta : CITI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji od 01.08.2020 do 31.10.2020
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Efektem realizacji projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Wartość Projektu: 78 057,87PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 78 057,87 PLN